Na základe článku. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (UE) 2016/679 dňa 27 apríla 2016 r. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len GDPR) informujeme, To:
Správca údajov  

Správca, to znamená, že subjekt rozhodujúci o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov je:
ADMIT sp. z o.o. sp. AKTUÁLNE HĽADÁME RECEPČNÉHO PRACOVNÍKA Pozor.
na. Starý kaštieľ 16
43-436 Veľké kopce
NIP: 5481398489
REGON: 07072950200000
KRS: 0000736727

Získanie informácií o spracúvaní osobných údajov Vo veciach súvisiacich s ochranou údajov sa obráťte na úradníka pre bezpečnosť informácií:

  • elektronicky na e-mailovú adresu: pbi@admit.pl
  • poštou na adresu: ADMIT Sp. z o.o. sp.k. Old Manor Street 16, 43-436 Veľké kopce
  • telefonicky na č 338519004
  • priamo v sídle spoločnosti.
Získavanie údajov a účel ich spracovania  

Účel spracovania Právny základ Oprávnený záujem, ak je prítomný
Uzavretie a plnenie zmluvy, vrátane kontaktovania klienta v súvislosti s jeho realizáciou umenie. 6 ust. 1 lit. b RODO nedostatok
Posudzovanie sťažností a sťažností umenie. 6 ust. 1 lit. c RHODOS nedostatok
Uplatňovanie nárokov súvisiacich s uzatvorenou zmluvou umenie. 6 ust. 1 lit. f RODO Vymáhanie pohľadávok a vedenie súdnych konaní, a potom vymáhanie
Archivácia dokumentácie, tj. zmluvy a fakturačné doklady umenie. 6 ust. 1 lit. c RHODOS nedostatok
Vedenie štatistík umenie. 6 ust. 1 lit. f RODO Mať informácie o štatistikách našej činnosti, čo nám umožňuje zlepšovať našu činnosť
Vykonávanie marketingových aktivít vlastných produktov a služieb bez použitia elektronických komunikačných prostriedkov umenie. 6 ust. 1 lit. f RODO Realizácia marketingových aktivít na podporu podnikania
Realizácia marketingových aktivít vlastných produktov a služieb s využitím elektronických komunikačných prostriedkov umenie. 6 ust. 1 lit. a f RODO, a tieto činnosti v dôsledku iných platných predpisov,
najmä: Telekomunikačný zákon i Zákon o poskytovaní elektronických služieb, sa vykonávajú len na základe súhlasov
Vykonávanie marketingových aktivít propagujúcich vykonávanú činnosť pomocou e-mailových adries a telefónnych čísel
Vybavovanie dopytov zaslaných pomocou kontaktného formulára, a e-mail

 

umenie. 6 ust. 1 lit. a f RODO Odpovedanie na požiadavky a otázky zaslané pomocou kontaktného formulára a e-mailu, vrátane uchovávania citlivých žiadostí a odpovedí, aby sa dodržala zásada zodpovednosti
príjemcov údajov  

Osobné údaje môžeme odovzdať iným subjektom, ktorá ich spracuje, najmä:
a) subjekty vykonávajúce poštovú alebo kuriérsku činnosť,
b) breh, ak je potrebné vykonať zúčtovanie,
c) štátne orgány alebo iné subjekty oprávnené podľa zákona, na plnenie našich záväzkov (np. daňový úrad),
d) subjekty, ktoré nás podporujú v našom podnikaní v našom mene, najmä dodávateľov externých systémov podporujúcich našu činnosť, subjekty poskytujúce hostingové služby, Poskytovatelia softvéru na správu systémov, subjekty poskytujúce technickú podporu pre softvér, dodávatelia poskytujúci softvér na zasielanie obchodnej korešpondencie elektronickými prostriedkami a SMS správami, advokátske kancelárie a poradenské subjekty, Partneri správcu prevádzkujúci stacionárne predajne.

Doba uchovávania údajov Ako správca sme povinní uchovávať dokumenty obsahujúce údaje po dobu stanovenú zákonom alebo vtedy, keď je to potrebné pre riadne fungovanie našej spoločnosti a dodržiavanie zásady zodpovednosti.

Dátový typ Doba skladovania
Údaje obsiahnuté v zmluvách Do uplynutia premlčania nárokov vyplývajúcich zo zmluvy.
Fakturačné doklady Knihy a súvisiace doklady do uplynutia lehoty na premlčanie daňovej povinnosti, ak daňové zákony neustanovujú inak.
Dokumenty súvisiace so zárukou Záručné a reklamačné dokumenty spracuje 1 jeden rok po uplynutí záruky alebo vybavenia reklamácie.
Údaje na marketingové účely a) V prípade spracúvania údajov na základe súhlasu - do jeho odvolania;

b) V prípade spracúvania údajov na základe oprávneného účelu – do vznesenia námietky;

Údaje poskytnuté pomocou kontaktného formulára a e-mailu

 

Na obdobie 3 rokov, aby sa zachovala zásada zodpovednosti.
Povolenia týkajúce sa spracúvaných údajov a dobrovoľné poskytnutie údajov každá osoba, koho sa údaje týkajú, má nárok:
a) prístup k vašim osobným údajom v súlade s čl. 15 ZOBRAZUJE SA;
b) opravu vašich osobných údajov v súlade s čl. 16 ZOBRAZUJE SA;
c) vymazať vaše osobné údaje v súlade s čl. 17 ZOBRAZUJE SA;
d) obmedzenia spracúvania osobných údajov v súlade s čl. 18 ZOBRAZUJE SA;
e) prenos osobných údajov v súlade s čl. 20 ZOBRAZUJE SA;
f) namietať spracúvanie osobných údajov v súlade s čl. 21 ZOBRAZUJE SA;
g) právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ktorý bol urobený na základe súhlasu pred jeho odvolaním (sa vzťahuje na osobné údaje spracúvané na základe súhlasu).

Príliš veľa, pri spracovaní, zo strany Správcu porušuje ustanovenia GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, tj. predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

Povinnosť poskytnúť údaje Poskytnutie údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmlúv. Vo zvyšnom rozsahu je poskytovanie údajov dobrovoľné. Neposkytnutie údajov potrebných na uzavretie zmluvy, znemožňuje uzavrieť.

 

Spracúvanie osobných údajov
automatizovaným spôsobom

Osobné údaje nebudú spracovávané automatizovaným spôsobom (aj vo forme profilovania) touto cestou, že v dôsledku takéhoto automatizovaného spracovania by mohli byť prijaté akékoľvek rozhodnutia, by malo iné právne následky alebo by inak malo významný vplyv na našich klientov.

 

intenzívne regeneruje

Adresa

na. Turista 1,

34-350 Cisiec

(vedľa Wegierska Górka)

intenzívne regeneruje