PREDPISY HOTELA ZACISZE W WĘGIERSKA GÓRKA

&1

PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA NARIADENÍ

1. Pravidlá definujú pravidlá poskytovania služieb, zodpovednosť a pobyt v priestoroch Hotela a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ktorá sa uzatvára podpísaním registračnej karty. Vykonaním vyššie uvedeného. činnosti, Hosť potvrdzuje, že si prečítal a súhlasí s obchodnými podmienkami.

2. Nariadenia sa vzťahujú na všetky osoby ubytované v hoteli Zacisze.

3. Poriadok je k nahliadnutiu na recepcii hotela, v každej hotelovej izbe je k dispozícii aj kópia predpisov. Pravidlá si môžete prečítať aj na webovej stránke hotelzacisze.pl

&2

HOTELOVÁ NOC

1. Na hotelové dni sa prenajíma hotelová izba.

2. Hotelový deň na izbách trvá od. 15.00 kým. 11.00 nasledujúci deň.

3. Čas pokoja v Hoteli platí od. od 22.00 kým. 7.00.

4. Žiadosť o predĺženie pobytu, počas obdobia uvedeného pri registrácii, hosť by to mal okamžite nahlásiť, najneskôr však do jednej hodiny 10.00 posledný deň vášho pobytu. Hotel posúdi žiadosť o predĺženie pobytu iba v prípade, že sú voľné a nerezervované izby.

5. Správanie hostí osôb využívajúcich hotel by nemalo narúšať pokojný pobyt ostatných hostí. Hotel má právo odmietnuť pokračovať v poskytovaní služieb osobe, ktorý porušuje toto pravidlo.

6. Hotel si vyhradzuje právo odmietnuť predĺženie pobytu Hosťa v hoteli, v prípade neuhradenia celej platby za predchádzajúce obdobie pobytu a v prípade nedodržania pravidiel.

7. Cena dostawki – dostawka dla dzieci od 4 urobiť 12 lat – 100 zlotý, vyššie 12 lat – 150 zlotý

&3

PRAVIDLÁ REGISTRÁCIE A POBYTU

1. Rezervácia sa nazýva garantovaná, ak je záloha zaplatená, vo výške 30% Celková hodnota, v rámci 3 dní od rezervácie. Záloha je nevratná. Zvyšok platby sa vyberie pri registrácii, po príchode.

2. Podkladom pre registráciu Hosťa je predloženie dokladu totožnosti s fotografiou na recepcii.

3. Hotelový hosť nesmie previesť ani sprístupniť izbu tretím osobám inou formou, aj keď doba pobytu ešte neuplynula, za ktoré zaplatil.

4. Osoby neregistrované v hoteli sa môžu ubytovať v hotelovej izbe od. 8.00 kým. 22.00 5. Hotel môže odmietnuť prijať hosťa, ktorí počas predchádzajúceho pobytu hrubo porušili hotelový poriadok.

&4

ROZSAH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH HOTELOM

1. Hotel poskytuje služby zodpovedajúce svojej kategórii a štandardu.

2. Hotel je povinný zabezpečiť pre pobyt Hosťa v zariadení nasledovné podmienky:

• bezpečnosť pobytu, vrátane utajenia informácií o Hosťovi;

• profesionálne a zdvorilé služby;

• upratovanie izby a vykonávanie nevyhnutných opráv zariadení počas neprítomnosti Hosťa, a v jeho prítomnosti, len ak s tým Hosť súhlasí a želá si to;

• ak je to možné, inú miestnosť alebo inak zmierniť nepohodlie, keď závady v miestnosti nemožno okamžite odstrániť;

3. Na požiadanie hosťa poskytuje hotel bezplatne aj nasledovné služby:

• Poskytovanie informácií týkajúcich sa pobytu a cestovania;

• Zobuďte sa v určený čas;

• Uloženie peňazí a cenností počas pobytu hosťa v depozite, na recepcii hotela;

• Úschovňa batožín pre hostí registrovaných v hoteli;

• Objednávanie taxíka.

a dodatočne splatná:

• Izbová služba – služba je poskytovaná medzi 12:00 a 22:00;

• Poplatok za izbovú službu – 30 PLN;

• Služba práčovne je poskytovaná počas 24 hodín od momentu nahlásenia na recepcii hotela (cenník k dispozícii na recepcii);

• Služba žehlenia sa vykonáva v rámci 24 hodín od momentu nahlásenia na recepcii hotela (cenník k dispozícii na recepcii).

&5

ZODPOVEDNOSTI A POVINNOSTI HOSŤA

1. Hosť nesie plnú finančnú zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú na majetku hotela jeho vinou alebo vinou tretích osôb, ktoré hosťa navštívia..

2. Deti nižšie 12 rokov by mali byť v hoteli pod neustálym dohľadom zákonných zástupcov. Zákonní zástupcovia sú finančne zodpovední za škody spôsobené deťmi.

3. Hosť je povinný o škode bezodkladne informovať recepciu hotela.

4. V hoteli aj na izbách, v súlade so zákonom z 8 apríla 2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane zdravia pred následkami užívania tabaku a tabakových výrobkov a zákon o štátnej hygienickej inšpekcii (Dz. U. č 81, poz. 529) platí absolútny zákaz fajčenia cigariet a tabakových výrobkov. Za porušenie zákazu, bude uložená pokuta 500 PLN, pridané k hotelovému účtu. Fajčiari sú vítaní vo vyhradených zónach v hoteli.

5. Pri každom odchode z priestorov je hosť z bezpečnostných dôvodov povinný zhasnúť svetlo v izbe, vypnite všetky elektrické zariadenia, zatvorte kohútiky a zatvorte dvere. Z dôvodu požiarnej bezpečnosti je v hotelových izbách zakázané používať ohrievače, žehličky a iné elektrické spotrebiče, nie je súčasťou vybavenia izby. Toto sa nevzťahuje na nabíjačky a napájacie zdroje pre RTV a počítačové zariadenia. V hotelových izbách nie je dovolené skladovať nebezpečný tovar – zbrane a strelivo, horľavých materiálov, výbušniny a osvetlenie. Na recepcii je možné si zapožičať žehličku alebo objednať službu žehlenia.

6. Hosť je povinný ho vrátiť na recepcii, pri odhlasovaní kariet (kľúč od izby) a hodiny umožňujúce vstup do Wellness zóny. V prípade straty karty bude účtovaný poplatok 20 PLN/ks, a pre hodinky na výšku 50,00 PLN/ks.

7. žiadne problémy, Nepríjemnosti alebo poruchy je potrebné okamžite nahlásiť personálu hotela, ktorý umožní podniknúť príslušné kroky.

8. Hotel nezodpovedá za žiadne ťažkosti vyplývajúce z náhodných udalostí alebo vyššej moci.

&6

ZODPOVEDNOSŤ ZA MAJETOK A VRÁTENIE STRATENÝCH MAJETKOV

1. Hotel je zodpovedný za stratu alebo poškodenie peňazí, cenné papiere, cennosti alebo predmety vedeckej alebo umeleckej hodnoty len a výlučne v prípade, keď tieto veci prevezme hotel do úschovy na recepcii. Hotel si vyhradzuje právo odmietnuť prijať položky vysokej hodnoty do hotelovej zálohy, značné sumy peňazí, nebezpečné predmety a objemné predmety, prekročenie kapacity hotelového depozitu

2. V hoteli sa uskladňujú veci, ktoré na izbách zanechali iba osoby 3 mesiacov, okrem potravín, ktoré sa uchovávajú len po určitú dobu 24 hodiny. Hotel môže zanechané veci zaslať na adresu uvedenú hosťom až potom, čo hosť uhradí náklady na dopravu.

3. Po uplynutí doby skladovania uvedenej v &6 bod 2 a nevyzdvihnutie vecí Hosťom alebo vystavenie príkazu na ich zaslanie na uvedenú adresu, Hotel zaobchádza s predmetmi ako s opustenými s úmyslom zbaviť sa ich vlastníctva. V predmetnej situácii, opustené veci sa stávajú majetkom hotela.

4. Hotel nezodpovedá za poškodenie alebo stratu auta alebo iného vozidla hosťa, položky, ktoré v ňom zostali, bez ohľadu na to, či tieto vozidlá parkovali na hotelovom parkovisku (nestrážený) alebo mimo priestorov hotela.

&7

REKLAMÁCIE

1. Hostia majú právo na reklamáciu, ak spozorujú nedostatky v kvalite poskytovaných služieb.

2. Všetky sťažnosti prijíma recepcia.

3. Reklamáciu je potrebné podať ihneď po zistení nedostatkov v štandarde poskytovaných služieb pod hrozbou straty práva na uplatnenie reklamácie v tomto smere.

&8

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA

1. Hotel neakceptuje domáce zvieratá.

2. V priestoroch Hotela je zakázané robiť nadmerný hluk, spôsobujúce nepríjemné pachy, alebo iné veci, ktoré vám prekážajú, poškodzujú alebo obťažujú ostatných hostí hotela.

3. Hosťom nie je dovolené vykonávať žiadne zmeny na hotelových izbách a ich vybavení.

Pobytová taxa je 1,50 PLN/osoba/deň

intenzívne regeneruje

Adresa

na. Turista 1,

34-350 Cisiec

(vedľa Wegierska Górka)

intenzívne regeneruje