OBCHODNÍ PODMÍNKY HOTELU ZACISZE WĘGIERSKIE GÓRA

&1

PRAVIDLA APLIKACE NAŘÍZENÍ

1. Předpisy vymezují pravidla pro poskytování služeb, odpovědnost a pobyt v prostorách Hotelu a je nedílnou součástí smlouvy, která se uzavírá podpisem registrační karty. Provedením výše uvedeného. činnosti, Host potvrzuje, že si přečetl a přijímá podmínky předpisů.

2. Předpisy se vztahují na všechny osoby ubytované v hotelu Zacisze.

3. Pravidla jsou k nahlédnutí na recepci hotelu, kopie předpisů je také k dispozici v každém hotelovém pokoji. Pravidla si také můžete přečíst na webové stránce hotelzacisze.pl

&2

HOTELOVÁ NOC

1. Na hotelové dny se pronajímá hotelový pokoj.

2. Hotelový den na pokojích trvá od. 15.00 podle. 11.00 další den.

3. Noční klid v Hotelu platí od. z 22.00 podle. 7.00.

4. Žádost o prodloužení pobytu, po dobu uvedenou při check-inu by to měl host neprodleně nahlásit, nejpozději však do hodiny 10.00 poslední den pobytu. Hotel zohlední přání prodloužit pobyt pouze v případě volných a nerezervovaných pokojů.

5. Chování hostů osob užívajících hotel by nemělo narušovat klidný pobyt ostatních hostů. Hotel má právo odmítnout další poskytování služeb osobě, která tuto zásadu porušuje.

6. Hotel si vyhrazuje právo odmítnout prodloužení pobytu hosta v hotelu, v případě neuhrazení celé platby za aktuální dobu pobytu a v případě nedodržení Řádu.

7. Cena dostawki – dostawka dla dzieci od 4 dělat 12 lat – 100 zlotý, výše 12 lat – 150 zlotý

&3

PRAVIDLA UBYTOVÁNÍ A POBYTU

1. Rezervace je zaručena, pokud je zaplacena záloha, ve výšce 30% celočíselná hodnota, v rámci 3 dní od rezervace. Záloha se nevrací. Zbytek platby se vybírá při check-inu, na příjezdu.

2. Základem pro přihlášení hosta je předložení průkazu totožnosti s fotografií na recepci.

3. Hotelový host nemůže převést ani jinou formou zpřístupnit pokoj třetím osobám, i když doba pobytu ještě neuplynula, za kterou zaplatil.

4. Osoby, které nejsou registrovány v Hotelu, mohou zůstat v hotelovém pokoji jako hosté. 8.00 podle. 22.00 5. Hotel může odmítnout přijetí hosta, kteří při předchozím pobytu hrubě porušili hotelový řád.

&4

ROZSAH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH HOTELEM

1. Hotel poskytuje služby v souladu se svou kategorií a standardem.

2. Hotel je povinen zajistit pro pobyt Hosta v zařízení následující podmínky:

• bezpečnost pobytu, včetně utajení informací o Hostovi;

• profesionální a zdvořilé služby;

• úklid pokoje a provádění nezbytných oprav zařízení v době nepřítomnosti Hosta, a v její přítomnosti, pouze pokud Host souhlasí a přeje si;

• pokud možno jinou místnost nebo jinak zmírnit nepříjemnosti, kdy závady v místnosti nelze okamžitě odstranit;

3. Na přání hosta poskytuje hotel zdarma také následující služby:

• Poskytování informací týkajících se pobytu a cestování;

• Probuďte se v určený čas;

• Uložení peněz a cenností během pobytu hosta v depozitu, na recepci hotelu;

• Uskladnění zavazadel hostů odbavených v hotelu;

• Objednání taxi.

a navíc splatná:

• Pokojová služba - služba je poskytována mezi 12:00 A 22:00;

• Poplatek za pokojovou službu – 30 PLN;

• Prádelna probíhá 24 hodin od okamžiku nahlášení na recepci hotelu (ceník k dispozici na recepci);

• Služba žehlení se provádí přes noc 24 hodin od okamžiku nahlášení na recepci hotelu (ceník k dispozici na recepci).

&5

ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI HOSTE

1. Host nese plnou finanční odpovědnost za případné škody na majetku hotelu jeho zaviněním nebo zaviněním třetích osob hosta navštěvujících..

2. Děti níže 12 let věku by měl být v prostorách hotelu pod stálým dohledem zákonných zástupců. Za případné škody způsobené jednáním dětí jsou finančně odpovědní zákonní zástupci.

3. Host by měl o škodě neprodleně informovat recepci hotelu.

4. V prostorách hotelu a na pokojích, v souladu se zákonem o 8 duben 2010 rokem novelizovat zákon o ochraně zdraví před následky užívání tabáku a tabákových výrobků a zákon o Státní hygienické inspekci (Dz. U. Ne 81, položka. 529) platí absolutní zákaz kouření a tabákových výrobků. Za porušení zákazu, bude uložena pokuta 500 PLN, přidány do hotelového účtu. Kuřáci jsou vítáni ve vyhrazených zónách v hotelu.

5. Pokaždé je Host z bezpečnostních důvodů povinen při odchodu z areálu zhasnout světlo na pokoji, vypněte všechny elektrické spotřebiče, zavřete kohoutky a zavřete dveře. Z důvodu požární bezpečnosti je v hotelových pokojích zakázáno používat topidla, žehličky a jiné elektrické spotřebiče, není součástí vybavení pokoje. To neplatí pro nabíječky a napájecí zdroje pro RTV a počítačová zařízení. V hotelových pokojích je zakázáno skladovat nebezpečné věci – zbraně a střelivo, hořlavých materiálů, výbušniny a osvětlení. Na recepci si můžete zapůjčit žehličku nebo si objednat službu žehlení.

6. Host je povinen jej vrátit na recepci, při odhlašování karet (klíč od pokoje) a hodiny umožňující vstup do Wellness. V případě ztráty karty bude účtován poplatek 20 PLN / ks, zatímco u hodinek ve výši 50,00 PLN / ks.

7. Nějaké problémy, nepříjemnosti nebo závady by měly být okamžitě hlášeny zaměstnancům hotelu, což umožní přijmout vhodná opatření.

8. Hotel nenese odpovědnost za žádné nepříjemnosti způsobené náhodnými událostmi nebo vyšší mocí.

&6

ODPOVĚDNOST ZA VLASTNICTVÍ A VRÁCENÍ ZTRACENÝCH VĚCÍ

1. Za ztrátu nebo poškození peněz ručí hotel, cenné papíry, cennosti nebo předměty vědecké nebo umělecké hodnoty pouze v případě, při převzetí těchto věcí hotelem je nutné je uschovat v depozitu na recepci. Hotel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí věcí vysoké hodnoty do hotelové zálohy, značné částky peněz, předměty ohrožující bezpečnost a objemné předměty, překročení možnosti uložení v hotelovém depozitu

2. Hotel ukládá pouze věci, které zůstaly na pokojích 3 měsíce, kromě jídla, které se uchovávají pouze po určitou dobu 24 hodin. Hotel může zaslat zanechané věci na adresu uvedenou hostem až poté, co host uhradí náklady na dopravu.

3. Po uplynutí skladovací doby uvedené v &6 bod 2 a nevyzvednutí věcí ze strany Hosta nebo vydání pokynu k jejich odeslání na uvedenou adresu, Hotel nakládá s věcmi jako s opuštěnými s úmyslem vzdát se jejich majetku. V dané situaci, opuštěné věci se stávají majetkem hotelu.

4. Hotel nenese odpovědnost za poškození a ztrátu automobilu nebo jiného vozidla patřícího Hostovi, položky, které v něm zůstaly, bez ohledu na to, zda tato vozidla parkují na hotelovém parkovišti (nehlídané) nebo mimo areál hotelu.

&7

REKLAMACE

1. Hosté mají právo na reklamaci v případě zjištění nedostatků v kvalitě poskytovaných služeb.

2. Veškeré stížnosti přijímá recepce.

3. Reklamace by měla být podána ihned po zjištění nedostatků v úrovni poskytovaných služeb, pod hrozbou ztráty nároku na reklamaci v tomto směru..

&8

DODATEČNÁ USTANOVENÍ

1. Hotel neakceptuje domácí mazlíčky.

2. V prostorách Hotelu je zakázáno dělat nadměrný hluk, způsobující nepříjemné pachy, nebo jiné věci, které vás ruší, poškozují nebo dráždí ostatní hotelové hosty.

3. Hostům není dovoleno provádět žádné změny na hotelových pokojích a jejich vybavení.

Pobytová taxa je 1,50 PLN / osoba / den

KONTAKT

Adresa

the. Turista 1,

34-350 Cisiec

(vedle Wegierska Górka)

KONTAKT