REGULAMIN HOTELU ZACISZE W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

 

&1

ZASADY OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenie usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Zacisze.

3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hotelu, kserokopia regulaminu dostępna jest także w każdym pokoju hotelowym. Z Regulaminem można się również zapoznać na stronie internetowej pod adresem hotelzacisze.pl

 

&2

DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa w pokojach trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 dnia następnego.

3. Cisza nocna w Hotelu obowiązuje w godz. od 22.00 do godz. 7.00.

4. Życzenie przedłużenia pobytu, ponad okres wskazany przy zameldowaniu Gość powinien zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu jedynie w przypadku posiadania wolnych i niezarezerwowanych pokoi.

5. Zachowanie Gości osób korzystających z hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w hotelu, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

7. Cena dostawki – dostawka dla dzieci od 4 do 12 lat – 100 zł, powyżej 12 lat – 150 zł

&3

ZASADY MELDUNKU I POBYTU

1. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie wpłacony zadatek, w wysokości 30% wartości całkowitej, w terminie 3 dni od złożenia rezerwacji. Zadatek nie podlega zwrotowi. Reszta należności pobierana jest przy meldunku, w dniu przyjazdu.

2. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią.

3. Gość hotelowy nie może przekazać czy też w jakiejkolwiek innej formie udostępnić pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres pobytu, za który dokonał zapłaty.

4. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 8.00 do godz. 22.00 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

 

&4

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ HOTEL

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić następujące warunki pobytu Gościa w obiekcie: 

• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu; 

• profesjonalną i uprzejmą obsługę; 

• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności, tylko wówczas gdy Gość wyrazi zgodę i życzenie; 

• w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być niezwłocznie usunięte;

3. Na życzenie Gościa hotel świadczy dodatkowo nieodpłatnie następujące usługi: 

• Udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą; 

• Budzenie o wyznaczonej godzinie; 

• Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w depozycie, w recepcji hotelu; 

• Przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu; 

• Zamawianie taxi.

oraz dodatkowo płatne: 

• Room Service – usługa świadczona jest w godzinach między 12:00 a 22:00; 

• Opłata za usługę Room Service – 30zł; 

• Usługa pralnicza realizowana jest w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia w recepcji hotelu (cennik dostępny w recepcji); 

• Usługa prasowania realizowana jest w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia w recepcji hotelu (cennik dostępny w recepcji).

 

&5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI GOŚCIA

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w mieniu hotelu z jego winy bądź winy osób trzecich odwiedzających Gościa.

2. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

3. O zaistnieniu szkody Gość winien niezwłocznie poinformować recepcje Hotelu.

4. Na terenie Hotelu oraz w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Za złamanie zakazu, zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 500zł, doliczona do rachunku hotelowego. Gości palących zapraszamy do wyznaczonych stref w Hotelu.

5. Każdorazowo ze względów bezpieczeństwa Gość opuszczając lokal obowiązany jest zgasić światło w pokoju, wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W pokojach hotelowych nie wolno przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. Istnieje możliwość wypożyczenia żelazka lub zamówienie usługi prasowania w recepcji.

6. Gość zobowiązany jest do zwrotu w Recepcji, w trakcie wymeldowania kart (klucz do pokoju) oraz zegarów umożliwiającego wejście do strefy Wellness. W przypadku zgubienia karty zostanie pobrana opłata w wysokości 20 zł/szt., natomiast za zegarek w wysokości 50,00 zł/szt.

7. Wszelkie problemy, niedogodności czy usterki winny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom hotelu co umożliwi podjęcie stosownych działań. 

8. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikające ze zdarzeń losowych czy sił wyższych.

 

&6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE I ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną tylko i wyłącznie w przypadku, gdy przedmioty te zostaną przyjęte przez Hotel na przechowanie do depozytu w Recepcji. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie hotelowym

2. Hotel przechowuje pozostawione w pokojach rzeczy jedynie przez 3 miesiące, za wyjątkiem artykułów spożywczych, które są przechowywane jedynie przez okres 24 godzin. Hotel może przesłać pozostawione rzeczy na adres wskazany przez Gościa jedynie po uprzednim pokryciu przez Gościa kosztów przesyłki.

3. Po upływie okresu przechowania wskazanego w &6 pkt.2 i braku odbioru rzeczy przez Gościa bądź wydania dyspozycji przesłania ich na wskazany adres, Hotel traktuje rzeczy jako porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności. W sytuacji o której mowa, porzucone rzeczy przechodzą na własność Hotelu.

4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym (niestrzeżonym) czy poza terenem Hotelu.

 

&7

REKLAMACJE 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.

3. Reklamacja powinna złożona być niezwłocznie po zauważaniu uchybień w standardzie świadczonych usług pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

 

&8

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Hotel nie akceptuje obecności zwierząt.

2. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowanie nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

3. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.

 

Opłata klimatyczna wynosi 1,50 zł/os/doba

KONTAKT

Adres

ul. Turystyczna 1,

34-350 Cisiec

(obok Wegierskiej Górki)

KONTAKT