Na základě článku. 13 Předpisy Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27 duben 2016 r. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen GDPR) Informujeme, že:
Správce údajů  

Správce, tj. subjekt rozhodující o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů je:
ADMIT sp. z o.o. sp. k.
the. Staré panství 16
43-436 Velké kopce
NIP: 5481398489
REGON: 07072950200000
KRS: 0000736727

Získávání informací o zpracování osobních údajů V záležitostech souvisejících s ochranou údajů se obraťte na pověřence pro bezpečnost informací:

  • elektronicky na e-mailovou adresu: pbi@admit.pl
  • dopisem na adresu: ADMIT Sp. z o.o. sp.k. Ulice Starý Dwór 16, 43-436 Velké kopce
  • telefonicky na č 338519004
  • přímo v sídle společnosti.
Získávání údajů a účel jejich zpracování  

Účel zpracování Právní základ Oprávněný zájem, je -li přítomen
Uzavření a plnění smlouvy, včetně kontaktování klienta v souvislosti s jeho implementací umění. 6 odstavec. 1 svítí. b RODO nedostatek
Posuzování stížností a stížností umění. 6 odstavec. 1 svítí. c RODO nedostatek
Uplatňování nároků souvisejících s uzavřenou smlouvou umění. 6 odstavec. 1 svítí. f RODO Vymáhání dluhů a soudní řízení, a poté exekuční řízení
Archivace dokumentace, tj.. smlouvy a fakturační dokumenty umění. 6 odstavec. 1 svítí. c RODO nedostatek
Vedení statistik umění. 6 odstavec. 1 svítí. f RODO Mít informace o statistikách našich aktivit, což nám umožňuje zlepšovat naše aktivity
Provádění marketingových aktivit vlastních produktů a služeb bez použití prostředků elektronické komunikace umění. 6 odstavec. 1 svítí. f RODO Provádění marketingových aktivit propagujících prováděnou činnost
Provádění marketingových aktivit vlastních produktů a služeb s využitím prostředků elektronické komunikace umění. 6 odstavec. 1 svítí. a i f RODO, tyto činnosti z důvodu jiných platných předpisů,
zvláště: Telekomunikační právoZákon o poskytování elektronických služeb, jsou prováděny pouze na základě získaných souhlasů
Provádění marketingových aktivit propagujících prováděnou činnost pomocí e-mailových adres a telefonních čísel
Vyřizování dotazů zaslaných pomocí kontaktního formuláře, a e-mail

 

umění. 6 odstavec. 1 svítí. a i f RODO Poskytování odpovědí na žádosti a dotazy provedené pomocí kontaktního formuláře a e-mailu, včetně ukládání citlivých požadavků a odpovědí poskytovaných za účelem zachování zásady odpovědnosti
Příjemci dat  

Můžeme přenášet osobní údaje jiným subjektům, která je zpracuje, zvláště:
A) subjekty provozující poštovní nebo kurýrní služby,
b) banka, v případě nutnosti provést osady,
C) státní orgány nebo jiné subjekty oprávněné podle zákona, abychom splnili naše závazky (např. daňový úřad),
d) subjekty, které nás podporují v naší činnosti naším jménem, zejména dodavatelé externích systémů podporujících naši činnost, subjekty poskytující hostingové služby, prodejci softwaru pro správu systému, subjekty poskytující technickou podporu pro software, dodavatelé poskytující software pro zasílání obchodní korespondence elektronickými prostředky a SMS zprávami, právnické firmy a poradenské subjekty, Partneři správce provozující stacionární obchody.

Doba uložení dat Jako správce jsme povinni uchovávat dokumenty obsahující údaje po dobu stanovenou zákonem nebo pokud je to nezbytné pro řádné fungování naší společnosti a zachování zásady odpovědnosti..

Typ dat Retenční období
Údaje obsažené ve smlouvách Dokud nebudou nároky ze smlouvy promlčeny.
Fakturační dokumenty Knihy a související dokumenty do uplynutí promlčecí doby pro daňovou povinnost, pokud daňové zákony nestanoví jinak.
Záruční dokumenty Záruční a reklamační dokumenty zpracuje 1 jeden rok po uplynutí záruky nebo vyřízení reklamace.
Údaje pro marketingové účely A) V případě zpracování údajů na základě souhlasu - do jeho odvolání;

b) V případě zpracování údajů na základě oprávněného účelu - dokud není vznesena námitka;

Údaje poskytnuty pomocí kontaktního formuláře a e-mailu

 

Po dobu 3 let, aby byla zachována zásada odpovědnosti.
Práva na zpracování údajů a dobrovolné poskytování údajů Každá osoba, kterých se údaje týkají, má právo:
A) přístup k vašim osobním údajům v souladu s čl. 15 RODO;
b) opravit vaše osobní údaje v souladu s čl. 16 RODO;
C) vymazat vaše osobní údaje v souladu s čl. 17 RODO;
d) omezení zpracování osobních údajů v souladu s čl. 18 RODO;
E) předávání osobních údajů v souladu s čl. 20 RODO;
F) vznést námitku proti zpracování osobních údajů v souladu s čl. 21 RODO;
G) právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, který byl učiněn na základě souhlasu před jeho odvoláním (se týká osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu).

Příliš mnoho, při zpracování, které Správce porušuje ustanovení GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj.. Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Povinnost poskytnout údaje Poskytování údajů je nezbytné k uzavírání smluv. Ve zbývajícím rozsahu je poskytování údajů dobrovolné. Neposkytnutí údajů nezbytných k uzavření smlouvy, má za následek neschopnost to uzavřít.

 

Zpracování osobních údajů
automatizovaným způsobem

Osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaně (včetně ve formě profilování) Takto, že by v důsledku takového automatizovaného zpracování mohla být přijímána jakákoli rozhodnutí, by mělo jiné právní účinky nebo by jinak mělo významný dopad na naše klienty.

 

KONTAKT

Adresa

the. Turista 1,

34-350 Cisiec

(vedle Wegierska Górka)

KONTAKT