Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej jako RODO) informujemy, że:
Administrator Danych  

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest:
ADMIT sp. z o.o. sp. k.
ul. Stary Dwór 16
43-436 Górki Wielkie
NIP: 5481398489
REGON: 07072950200000
KRS: 0000736727

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych W sprawach związanych z ochroną danych  należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Bezpieczeństwa  Informacji:

  • elektronicznie pod adresem e-mail: pbi@admit.pl
  • listownie pod adresem: ADMIT Sp. z o.o. sp.k. ul Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
  • telefonicznie pod nr 338519004
  • bezpośrednio w siedzibie spółki.
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania  

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony interes, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją art. 6 ust. 1 lit. b RODO brak
Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO brak
Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO brak
Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
w szczególności: Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód
Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów
Obsługa zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, oraz poczty elektronicznej

 

art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności
Odbiorcy danych  

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
a)      podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b)     bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
c)      organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np. Urząd Skarbowy),
d)     podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawców oprogramowania do zarządzania systemami, podmiotom świadczącym obsługę techniczną oprogramowania, dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS, kancelariom prawnym oraz podmiotom doradczym, partnerom Administratora prowadzącym sklepy stacjonarne.

Czas przechowywania danych Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Rodzaj danych Okres przechowywania
Dane zawarte na umowach Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Dokumenty rozliczeniowe Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
Dokumenty związane z rękojmią Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Dane dla celów marketingowych a)      W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

b)     W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu;

Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej

 

Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
a)      dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
b)     sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
c)      usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
d)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
e)      przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
f)      sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO;
g)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonuje Administrator narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych koniecznych do zawarcia umowy, skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.

 

Przetwarzanie danych osobowych
w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.

 

KONTAKT

Adres

ul. Turystyczna 1,

34-350 Cisiec

(obok Wegierskiej Górki)

KONTAKT