Regulamin

REGULAMIN HOTELU ZACISZE
W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

 

§1
ZASADY OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

 

 1. Regulamin określa zasady przebywania na terenie Hotelu oraz świadczenia usług przez Hotel.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hotelu, kserokopia regulaminu dostępna jest także w każdym pokoju hotelowym.

§2
DOBA HOTELOWA

 

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa w pokojach trwa od godz. 15:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
 3. Cisza nocna w Hotelu obowiązuje w godz. od 22:00 do godz. 7:00.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu, ponad okres wskazany przy zameldowaniu Gość powinien zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu jedynie w przypadku posiadania wolnych i niezarezerwowanych pokoi.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w hotelu, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
 6. Cena dostawki – 80zł
 7. Dzieci do lat 4 – pobyt bezpłatny (na łóżku z rodzicami)

 §3
ZASADY MELDUNKU I POBYTU

 

 1. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie wpłacony zadatek w wysokości 30% wartości całkowitej, w terminie 3 dni od złożenia rezerwacji: 30% pobyty standardowe, 50%pobyty pakietowe wartości całkowitej.
  Zadatek nie podlega zwrotowi!
 2. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią.
 3. Gość hotelowy nie może przekazać czy też w jakiejkolwiek innej formie udostępnić pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres pobytu, za który dokonał zapłaty.
 4. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 10.00 do godz. 22.00.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

§4
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ HOTEL

 

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić następujące warunki pobytu Gościa w obiekcie:
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu;
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę;
 • sprzątanie pokoju (serwis sprzątający przy pobytach dłuższych niż 2 doby zmiana  ręczników, wyrzucanie śmieci, słanie łóżka, przy pobytach krótszych niż 2 doby na życzenie Gościa.
 • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności, tylko gdy wyrazi zgodę i życzenie
 • w miarę możliwości udostępnić inny pokój, lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie mogą być niezwłocznie usunięte.
 1. Na życzenie Gościa hotel świadczy dodatkowo nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą;
 • budzenie o wyznaczonej godzinie;
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w sejfie;
 • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu;
 • zamawianie taxi.

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI GOŚCIA

 

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w mieniu hotelu z jego winy bądź winy osób trzecich odwiedzających Gościa.
 2. Przez cały czas pobytu w Hotelu, dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody, odpowiadają opiekunowie prawni.
 3. O zaistnieniu szkody na terenie obiektu Gość winien niezwłocznie poinformować recepcje Hotelu.
 4. Na terenie Hotelu oraz w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

Za złamanie zakazu zostanie nałożona kara pieniężna, w wysokości 500zł, doliczona do rachunku hotelowego.

 1. Gość nie może przygotowywać w pokoju hotelowym posiłków.
 2. Ze względów bezpieczeństwa Gość opuszczając lokal obowiązany jest zgasić światło w pokoju, wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne oraz zakręcić krany.

 

 §6
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE

 

 1. Hotel przechowuje pozostawione w pokojach rzeczy jedynie przez 3 miesiące, za wyjątkiem artykułów spożywczych, które są przechowywane jedynie przez okres 24 godzin. Hotel może przesłać pozostawione rzeczy na adres wskazany przez Gościa jedynie po uprzednim pokryciu przez Gościa kosztów przesyłki.
 2. Po upływie okresu przechowania wskazanego w zd. 1  ust. 1 i braku odbioru rzeczy przez Gościa bądź wydania dyspozycji przesłania ich na wskazany adres, Hotel traktuje rzeczy jako porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności. W sytuacji, o której mowa w zd.1 porzucone rzeczy przechodzą na własność Hotelu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną tylko i wyłącznie w przypadku, gdy przedmioty te zostaną przyjęte przez Hotel na przechowanie do depozytu w Recepcji. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie hotelowym.
 4. Parking przy hotelu jest parkingiem niestrzeżonym, w związku z czym Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź kradzież pozostawionych na nim samochodów należących do Gości.

 

Opłata klimatyczna wynosi 1,50 zł/os/doba